Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van het lokaal bestuur

Lokaal bestuur Roosdaal

Vestigings- en bezoekadres: Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal
Telefoonnummer: 054 89 13 60
E-mail: [email protected]

Ondernemingsnummer: 0207 515 365

Artikel 2 – Toepassingsgebied.

1. Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst (aankoop) tussen het lokaal bestuur en de consument op de website: www.roosdaalsecadeaubon.be.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument ter beschikking gesteld.

Artikel 3 – Het aanbod

1. De beperkte geldigheidsduur van de cadeaubon wordt duidelijk vermeld.

2. Elke aankoop bevat zodanige informatie, dat het voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod verbonden zijn.

Artikel 4 – Uitvoeringsmodaliteiten.

1. Het lokaal bestuur van Roosdaal beheert een online systeem waarbij de consument een cadeaubon aankoopt en deze automatisch, na betaling, digitaal wordt geleverd. Deze cadeaubon kan worden verzilverd bij de deelnemende handelaars. Een niet exhaustieve lijst kan teruggevonden worden op de website: www.roosdaalsecadeaubon.be.

2. De Roosdaalse cadeaubon kan enkel worden uitgereikt indien de consument beschikt over een correct e-mailadres.

3. Een cadeaubon kan partieel ontwaard worden.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

Voor digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd (digitale cadeaubon) vervalt het herroepingsrecht vanaf het ogenblik dat de consument de verkoopsvoorwaarden aanvaard heeft en het lokaal bestuur met de aanlevering van de digitale inhoud van de “Roosdaalse cadeaubon” gestart is.

Artikel 6 – Geldigheid

De Roosdaalse cadeaubon heeft een geldigheidsduur van 1 jaar vanaf aankoopdatum.

Artikel 7 – Betaling

De Roosdaalse cadeaubon kan enkel aangekocht worden na elektronische betaling.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

Het lokaal bestuur van Roosdaal kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor de directe schade veroorzaakt aan de consument of begunstigde door de eigen fout of nalatigheid.

Het lokaal bestuur van Roosdaal is niet verantwoordelijk voor de goederen of diensten die de consument aankoopt met de Roosdaalse cadeaubon.

Het lokaal bestuur van Roosdaal is niet aansprakelijk voor het eventueel wijzigen van de deelnemende ondernemers.

Het lokaal bestuur is niet verantwoordelijk indien de consument bij de aankoop een foutief mailadres opgeeft. Bovendien draagt het lokaal bestuur geen enkele verantwoordelijkheid bij verlies of diefstal of wanneer de Roosdaalse cadeaubon in handen van derden valt.

Artikel 9 – Geschillen en klachtenregeling

Geschillen kunnen minnelijk behandeld worden door het lokaal bestuur.
Ingeval het geschil niet minnelijk kan worden afgehandeld, zijn de rechtbanken en vredegerecht van het gerechtelijk kanton van de maatschappelijke zetel van het lokaal bestuur van Roosdaal bevoegd.